Επεμβάσεις Ρινός & Παραρρινικών Κοιλοτήτων

Στο διαγνωστικό μας κέντρο πραγματοποιούνται επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κοιλοτήτων με σύγχρονες ενδοσκοπικές τεχνικές καθώς και οι κλασικές επεμβάσεις:

​Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Πλαστική ρινικού διαφράγματος

Υπερτροφία κογχών

Καυτηριασμός κογχών, Μερική κογχοτομή, Κογχοτομή

Πολυποδίαση

Ενδοσκοπική αφαίρεση των πολυπόδων και ενδοσκοπική διάνοιξη των παραρρινικών κοιλοτήτων

Ατρησία ρινικών χοανών

Διάνοιξη ατρησίας ενδοσκοπικά

Κατάγματα ρινός

Ανάταξη και Πλαστική χειρουργική ρινός

Στένωση του ρινοδακρυϊκού πόρου

Ενδοσκοπική διάνοιξη

Όγκοι ρινός

Αφαίρεση με ενδοσκοπική η ανοιχτή μέθοδο